เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอิสลามศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอิสลามบำรุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

……..เมื่อพ.ศ.2473 นายอับดุลการิมหรือนายสมัย สุวรรณเสรี(พ่อค้าไทยมุสลิมแม่สอด)

และนายรัมซานอารี ได้บริจาคเงินจำนวน150 รูปี คิดเป็นเงินไทยในสมัยนั้นเท่ากับ120บาท

( 1 รูปีเท่ากับ 80 สตางค์) ซื้อที่ดิน1แปลงหน้ามัสยิดนูรุลอิสลาม โดยยกให้เป็นศาสนสมบัติ

ของมัสยิดนูรุลอิสลาม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนการกุศล

…….. พ.ศ. 2478 นายตาเล็บบุดดิน , นายอับดุลการิม ( นายสมัย สุวรรณเสร ี)

นายยูซุป อารีมุนซี ได้ทำคำร้องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ

แต่เนื่องจาก ยังมีข้อต้องแก้ไข กระทรวงจึงส่งกลับมาให้แก้ไข บังเอิญขาดผู้ดำเนินการ

จึงทำให้เรื่องต้องหยุดไป

……..พ.ศ.2478 ได้มีการรวบรวมเงินเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมี

นายอับดุลการิม (สมัย สุวรรณเสรี) บริจาค 500 บาท , นายกาแดรบู๊ซุบริจาค 450 บาท

นายตาเล็บบุดดิน บริจาค 100 บาท และชาวมุสลิมแม่สอดร่วมกันบริจาคอีก 2,450บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาทโดยมีนายตาเล็บบุดดีนและนายหมักบูลอะห์มัด เป็นผู้ดำเนินการ

ก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นตัวอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วย

ใบตองพลวงและ สังกะสี กว้าง 10 เมตร ยาว 6 เมตร แบบกึ่งถาวร ( อยู่หน้ามัสยิด )

……..12เมษายน2492 นายส่วย อุปการะได้คิดจัดตั้งให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ถูกต้อง

ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยนัดหมายประชุมหารือกับพี่น้องมุสลิมแม่สอดที่มัสยิดนูรุลอิสลาม

และในที่ประชุมได้ตกลงให้นายส่วย อุปการะ ดำเนินการและควบคุมบริหารในนามเจ้าของ

และผู้จัดการแทนมัสยิดคนที่1และ นายเมบุ๊บคาน เป็นคนที่ 2 แทนมัสยิด ซึ่งในการนี้ได้มี

ผู้บริจาคเงินให้การสนับสนุนในการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้อง โดย

นายเมบุ๊บคาน บริจาค 200บาท นายอับดุลการิม(สมัย สุวรรณเสรี) บริจาค 100 บาท

นายฮาซัล ซาลวาลา(พ่อค้าชาวกรุงเทพฯ)บริจาค100 บาท และจากชาวมุสลิมแม่สอด

อีกจำนวนหนึ่งรวมเป็นเงินทั้งหมด 3,111.50 บาท เมื่อจ่ายเสร็จ คงเหลือเงินอีก 2.50 บาท

……..12กรกฎาคม2492 อาคารเลขที่ 91 ถนนศรีพานิชอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ได้รับ

อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเป็นโรงเรียนและทำการสอนได้โดยใช้ชื่อโรงเรียน

ว่า“ โรงเรียนอิสลามศึกษา“ อนุญาตให้สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่1–4 โดยสอนศาสนาอิสลามควบคู่ซึ่งมี นายส่วย อุปการะ เป็นเจ้าของ

และ ผู้จัดการคนที่ 1 นายเมบุ๊บคาน เป็นผู้จัดการคนที่ 2 นายสมบูรณ์ บางทิพย์ เป็นครูใหญ่

และครูประจำชั้น ( ครูคนเดียว ) สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และนายอิบรอฮีม

( อิหม่ามมัสยิด ) เป็นครูสอนศาสนา

……..1 สิงหาคม 2492 เป็นวันแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง

23 คน รวม 48 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เท่านั้น

……..ต่อมาได้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี สถานที่และอาคารเดิมเริ่มคับแคบและแออัด สภาพ

แวดล้อมเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนจึงได้มีการประชุมวางแผนดำเนินการ

การย้าย โรงเรียนไปปลูกสร้างในที่ดิน ของมัสยิดนูรุลอิสลาม ซึ่งตั้งอยู่ท ี่เลขที่ 2

ถนนอิสลามบำรุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 4 ไร่ 28 ตารางวา อยู่ทางทิศใต้

ห่างจากที่ตั้งอาคารเดิมประมาณ 300 เมตร ตัวอาคารเรียนสร้างแบบ ธ.1 กว้าง 25 เมตร

ยาว 10 เมตร ( อาคารพื้นและฝาเป็นไม้กระดานหลังคาสังกะสี ใต้ถุนสูง )โดยได้ทุนทรัพย์

จากพี่น้องมุสลิมแม่สอด และฮัจยียูซุฟคาน ( ประธานกรรมการมัสยิดนูรุลอิสลาม )

ร่วมบริจาค มูลค่าในการปลูกสร้างประมาณ 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )และเปิดใช้

อาคารเรียนได้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2504 โดยมีนายสำราญ บุษปวนิช นายอำเภอแม่สอด

ให้เกียรติมาเปิดป้ายอาคาร และนายสวงษ์ เสมดี ศึกษาธิการอำเภอแม่สอดมาเป็นประธาน

……..พ.ศ. 2509 นายส่วย อุปการะ ( เจ้าของและผู้จัดการ ) ได้โอนกิจการโรงเรียน คืนให้

มัสยิด มัสยิดนุรุลอิสลามจึงได้แต่งตั้งให้นายอดิศักดิ์ สุวรรณเสรี ทำหน้าที่เป็นผู้รับ

ใบอนุญาต และผู้จัดการ โรงเรียนอิสลามศึกษาแทน มัสยิดนูรุลอิสลามซึ่งก็ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายให้เข้าดำเนินการตามใบอนุญาตเลขที่ 42/2509 ลงวันที่ 6 กันยายน 2509

……..พ.ศ. 2511 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการปลูกสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสอนศาสนาอิสลามเป็นเรือนไม้ขนาด 10×20 เมตร แบบถาวรใต้ถุน

สูง พื้นฝากระดาน หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ดำเนินการโดยคณะยุวมุสลิมแม่สอด โดยสิ้น

ค่าใช้จ่ายรวม ทั้งสิ้น 14,127 บาท

……..พ.ศ.2518 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกทางโรงเรียนจึงมีโครงการขยายชั้นเรียนตามแผน

การศึกษาจึงได้ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นมาอีก1หลัง เป็นอาคารตึก2ชั้นมี6ห้องเรียน

ขนาดห้องเรียน 7 x 9 เมตร ขนาดตัวอาคาร 10 x 33เมตร มูลค่าในการปลูกสร้างรวมทั้ง

พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆคิดเป็นจำนวนเงิน 606,871บาท(หกแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด

บาทถ้วน)โดยมีท่านฮัจยียูซุฟคานเป็นประธานในการดำเนินงานและมีคณะกรรมการมัสยิด

นูรุลอิสลาม และชาวมุสลิมอำเภอแม่สอดร่วมประสานงาน ตลอดทั้งได้รับความร่วมมือ

จากพ่อค้าข้าราชการทั่วไปให้การสนับสนุนในการดำเนินการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงทำให้สามารถเปิดใช้เป็นอาคารเรียนได้ เมื่อวันที่ 5

พฤษภาคม 2520 โดยมีนายจำนง ยังเทียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานใน

พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนซึ่งมีชื่อว่า “ อาคารอนุสรณ์ 29 ปี “ ( อาคารนี้ใช้สอนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 )

……..ต่อมาความเติบโตของท้องถิ่น และประชากรมีเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้โรงเรียนต้องขยาย

และเพิ่มอาคารเรียน เพื่อรองรับเยาวชนที่เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนมุสลิมแม่สอด

และ พี่น้องมุสลิมจากจังหวัดต่างๆซึ่งเงินที่รับบริจาคมา ไม่เพียงพอกับการก่อสร้าง ดังนั้น

คหบดีมุสลิมสองพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจึงได้ช่วยกันเพิ่มทุนทรัพย์ในการสร้างจนแล้ว

เสร็จ เป็นที่เรียบร้อยเปิดใช้เป็นอาคารถาวรได้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2535ต่อมา

มีอาคารชั่วคราวโครงเหล็กชั้นเดียวอีก2หลังตามมาเนื่องจากนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ปัจจุบัน โรงเรียนอิสลามศึกษามีอาคารเรียนทั้งหมด 3 อาคาร

เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

……..โดยมีนายมานพ ประเทืองเกียรติ เป็นผู้รับใบอนุญาต

……..นายสวัสดิ์ รุ่งจำรัสรัศมี เป็นผู้จัดการโรงเรียน

……..นางอรุณี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน

……..นายพงษ์สวัสดิ์ ทองประวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

……..นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

……..นายปรีชา อุปการะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการทั่วไป

……..นายสุเดช อุปการะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ