กิจกรรมต่างๆ ทางโรงเรียน ปีการศึกษา2556

โครงการพี่ดูแลน้อง อบรมจราจร
คลิกเพื่อนชมภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
คลิกเพื่อนชมภาพ
ตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียน
คลิกเพื่อนชมภาพ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
คลิกเพื่อนชมภาพ
การปฐมนิเทศนักเรียน ภาเรียนที่ 2/2556
คลิกเพื่อนชมภาพ

 

โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117
Email > islamsuksa@hotmail.com