โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-53111Email > islamsuksa@hotmail.com
 
ประวัติ

โรงเรียนอิสลามศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอิสลามบำรุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
........เมื่อพ.ศ.2473 นายอับดุลการิมหรือนายสมัย สุวรรณเสรี(พ่อค้าไทยมุสลิมแม่สอด)
และนายรัมซานอารี ได้บริจาคเงินจำนวน150 รูปี คิดเป็นเงินไทยในสมัยนั้นเท่ากับ120บาท
( 1 รูปีเท่ากับ 80 สตางค์) ซื้อที่ดิน1แปลงหน้ามัสยิดนูรุลอิสลาม โดยยกให้เป็นศาสนสมบัติ
ของมัสยิดนูรุลอิสลาม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนการกุศล
........ พ.ศ. 2478 นายตาเล็บบุดดิน , นายอับดุลการิม ( นายสมัย  สุวรรณเสร ี)
นายยูซุป อารีมุนซี ได้ทำคำร้องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
แต่เนื่องจาก ยังมีข้อต้องแก้ไข กระทรวงจึงส่งกลับมาให้แก้ไข บังเอิญขาดผู้ดำเนินการ
จึงทำให้เรื่องต้องหยุดไป
........พ.ศ.2478 ได้มีการรวบรวมเงินเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมี
นายอับดุลการิม (สมัย สุวรรณเสรี) บริจาค  500  บาท , นายกาแดรบู๊ซุบริจาค  450 บาท
นายตาเล็บบุดดิน บริจาค 100 บาท และชาวมุสลิมแม่สอดร่วมกันบริจาคอีก 2,450บาท
รวมเป็นเงิน 3,500 บาทโดยมีนายตาเล็บบุดดีนและนายหมักบูลอะห์มัด เป็นผู้ดำเนินการ
ก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นตัวอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วย
ใบตองพลวงและ สังกะสี กว้าง 10 เมตร ยาว 6 เมตร แบบกึ่งถาวร ( อยู่หน้ามัสยิด )
........12เมษายน2492 นายส่วย อุปการะได้คิดจัดตั้งให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ถูกต้อง
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยนัดหมายประชุมหารือกับพี่น้องมุสลิมแม่สอดที่มัสยิดนูรุลอิสลาม
และในที่ประชุมได้ตกลงให้นายส่วย อุปการะ ดำเนินการและควบคุมบริหารในนามเจ้าของ
และผู้จัดการแทนมัสยิดคนที่1และ นายเมบุ๊บคาน เป็นคนที่ 2 แทนมัสยิด ซึ่งในการนี้ได้มี
ผู้บริจาคเงินให้การสนับสนุนในการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้อง โดย
นายเมบุ๊บคาน บริจาค 200บาท นายอับดุลการิม(สมัย สุวรรณเสรี) บริจาค 100 บาท
นายฮาซัล ซาลวาลา(พ่อค้าชาวกรุงเทพฯ)บริจาค100 บาท และจากชาวมุสลิมแม่สอด
อีกจำนวนหนึ่งรวมเป็นเงินทั้งหมด 3,111.50 บาท เมื่อจ่ายเสร็จ คงเหลือเงินอีก 2.50 บาท
........12กรกฎาคม2492 อาคารเลขที่ 91 ถนนศรีพานิชอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเป็นโรงเรียนและทำการสอนได้โดยใช้ชื่อโรงเรียน
ว่า“ โรงเรียนอิสลามศึกษา“ อนุญาตให้สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่1–4 โดยสอนศาสนาอิสลามควบคู่ซึ่งมี นายส่วย อุปการะ เป็นเจ้าของ
และ ผู้จัดการคนที่ 1 นายเมบุ๊บคาน เป็นผู้จัดการคนที่ 2 นายสมบูรณ์ บางทิพย์ เป็นครูใหญ่
และครูประจำชั้น ( ครูคนเดียว ) สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และนายอิบรอฮีม
( อิหม่ามมัสยิด ) เป็นครูสอนศาสนา
........1 สิงหาคม 2492 เป็นวันแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง
23 คน รวม 48 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เท่านั้น
........ต่อมาได้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี สถานที่และอาคารเดิมเริ่มคับแคบและแออัด สภาพ
แวดล้อมเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนจึงได้มีการประชุมวางแผนดำเนินการ
การย้าย โรงเรียนไปปลูกสร้างในที่ดิน ของมัสยิดนูรุลอิสลาม ซึ่งตั้งอยู่ท ี่เลขที่ 2
ถนนอิสลามบำรุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 4 ไร่ 28 ตารางวา อยู่ทางทิศใต้
ห่างจากที่ตั้งอาคารเดิมประมาณ 300 เมตร ตัวอาคารเรียนสร้างแบบ ธ.1 กว้าง 25 เมตร
ยาว 10 เมตร ( อาคารพื้นและฝาเป็นไม้กระดานหลังคาสังกะสี ใต้ถุนสูง )โดยได้ทุนทรัพย์
จากพี่น้องมุสลิมแม่สอด และฮัจยียูซุฟคาน ( ประธานกรรมการมัสยิดนูรุลอิสลาม )
ร่วมบริจาค มูลค่าในการปลูกสร้างประมาณ 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )และเปิดใช้
อาคารเรียนได้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2504 โดยมีนายสำราญ บุษปวนิช นายอำเภอแม่สอด
ให้เกียรติมาเปิดป้ายอาคาร และนายสวงษ์ เสมดี ศึกษาธิการอำเภอแม่สอดมาเป็นประธาน
........พ.ศ. 2509 นายส่วย อุปการะ ( เจ้าของและผู้จัดการ ) ได้โอนกิจการโรงเรียน คืนให้
มัสยิด มัสยิดนุรุลอิสลามจึงได้แต่งตั้งให้นายอดิศักดิ์ สุวรรณเสรี ทำหน้าที่เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต และผู้จัดการ โรงเรียนอิสลามศึกษาแทน มัสยิดนูรุลอิสลามซึ่งก็ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายให้เข้าดำเนินการตามใบอนุญาตเลขที่ 42/2509 ลงวันที่ 6 กันยายน 2509
........พ.ศ. 2511 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการปลูกสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง
เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสอนศาสนาอิสลามเป็นเรือนไม้ขนาด 10x20 เมตร แบบถาวรใต้ถุน
สูง พื้นฝากระดาน หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ดำเนินการโดยคณะยุวมุสลิมแม่สอด โดยสิ้น
ค่าใช้จ่ายรวม ทั้งสิ้น 14,127 บาท
........พ.ศ.2518 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกทางโรงเรียนจึงมีโครงการขยายชั้นเรียนตามแผน
การศึกษาจึงได้ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นมาอีก1หลัง เป็นอาคารตึก2ชั้นมี6ห้องเรียน
ขนาดห้องเรียน 7 x 9 เมตร ขนาดตัวอาคาร 10 x 33เมตร มูลค่าในการปลูกสร้างรวมทั้ง
พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆคิดเป็นจำนวนเงิน 606,871บาท(หกแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทถ้วน)โดยมีท่านฮัจยียูซุฟคานเป็นประธานในการดำเนินงานและมีคณะกรรมการมัสยิด
นูรุลอิสลาม และชาวมุสลิมอำเภอแม่สอดร่วมประสานงาน ตลอดทั้งได้รับความร่วมมือ
จากพ่อค้าข้าราชการทั่วไปให้การสนับสนุนในการดำเนินการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงทำให้สามารถเปิดใช้เป็นอาคารเรียนได้ เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2520 โดยมีนายจำนง ยังเทียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานใน
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนซึ่งมีชื่อว่า “ อาคารอนุสรณ์ 29 ปี “ ( อาคารนี้ใช้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 )
........ต่อมาความเติบโตของท้องถิ่น และประชากรมีเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้โรงเรียนต้องขยาย
และเพิ่มอาคารเรียน เพื่อรองรับเยาวชนที่เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนมุสลิมแม่สอด
และ พี่น้องมุสลิมจากจังหวัดต่างๆซึ่งเงินที่รับบริจาคมา ไม่เพียงพอกับการก่อสร้าง ดังนั้น
คหบดีมุสลิมสองพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจึงได้ช่วยกันเพิ่มทุนทรัพย์ในการสร้างจนแล้ว
เสร็จ เป็นที่เรียบร้อยเปิดใช้เป็นอาคารถาวรได้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2535ต่อมา
มีอาคารชั่วคราวโครงเหล็กชั้นเดียวอีก2หลังตามมาเนื่องจากนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ปัจจุบัน โรงเรียนอิสลามศึกษามีอาคารเรียนทั้งหมด 3 อาคาร
เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
........โดยมีนายมานพ ประเทืองเกียรติ เป็นผู้รับใบอนุญาต
........นายสวัสดิ์ รุ่งจำรัสรัศมี เป็นผู้จัดการโรงเรียน
........นางอรุณี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
........นายพงษ์สวัสดิ์ ทองประวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
........นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
........นายปรีชา อุปการะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการทั่วไป
........นายสุเดช อุปการะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ

 

LINK
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพฐ
เว็บไซต์น่าสนใจ

โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117
Email > islamsuksa@hotmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL